Sekretesspolicy

1. Överblick av datasäkerhet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet datasäkerhet finns i vår Sekretesspolicy nedanför denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i utgivare på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du tillhandahåller dem till oss. Detta kan t.ex. vara data som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga data registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid på sidan). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter för?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Annan information kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du med avseende på dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst ta emot information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du hittar detaljer om detta i Sekretesspolicy under ”Rätt till begränsning av behandlingen”.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med cookies och så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt; surfbeteende kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan motsätta dig denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du kan hitta detaljerad information om detta i följande Sekretesspolicy.

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna att invända i denna Sekretesspolicy.

2. Allmän information och obligatorisk information

Datasäkerhet

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna och denna Sekretesspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras personligen med. Denna Sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder den för. Det förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Avicenna Klinik GmbH
Paulsborner Straße 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
E-post: info@avicenna-klinik.de

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och sätten att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt redan givna samtycke. Ett informellt e-postmeddelande till oss räcker. Lagligheten i den databehandling som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i speciella fall och direktannonsering (artikel 21 i GDPR)

Om databehandlingen är baserad på artikel 6 stycke 1 e eller f GDPR, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som härrör från din specifika situation; detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser. Den respektive rättsliga grund som behandlingen baseras på finns i denna dataskyddsdeklaration. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte kan bevisa tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk (Invändning enligt artikel 21 paragraf 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att driva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån det är associerat med sådan direktreklam. Om du gör invändningar kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktmarknadsföringsändamål (invändning enligt artikel 21 punkt 2 GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR har de registrerade rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga existerar utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett kontrakt som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från “http: //” till “https: //” och med låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan informationen som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga lagstadgade bestämmelser har du rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i det juridiska meddelandet. Rätten att begränsa behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under kontrollen har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter har hänt/sker olagligt kan du begära en begränsning av databehandlingen istället för att raderas.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
  • Om du har gjort invändningar i enlighet med artikel 21 punkt 1 i GDPR, måste dina och våra intressen vägas upp. Så länge det ännu inte har fastställts vilka intressen som råder har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagring - endast användas med ditt samtycke eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av viktigt allmänt intresse behandlas av Europeiska unionen eller en medlemsstat.

Invändning mot reklam e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av de kontaktuppgifter som publiceras i samband med utgivarens skyldigheter för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Sidans operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, såsom skräppostmeddelanden.

3. Dataskyddsombud

Lagstadgat dataskyddsombud

Vi har utsett en dataskyddsansvarig för vårt företag.

WENZA Tyskland AG
Ansvarig Herr Kent Schwirz
Beim Alten Gaswerk 5
22761 Hamburg

Kontakt: www.wenza.de
E-post: datenschutz@wenza.de

4. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies är avaktiverade kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du behöver (t.ex. kundvagnens funktion) lagras på grundval av artikel 6 stycke 1 f GDPR sparad. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för teknisk felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras kommer dessa att behandlas separat i denna se Sekretesspolicy.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och sparar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Hänvisnings-URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data kombineras inte med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 stycke 1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss med hjälp av kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna som du angav där, att lagras av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 stycke 1 e GDPR). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt e-postmeddelande till oss räcker. Lagligheten i de databehandlingsåtgärder som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss ta bort det, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringstider - förblir opåverkade.

5. Sociala media

Facebook-plugins (gilla & dela-knappen)

Plugins från det sociala nätverket Facebook, leverantören Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94 025, USA, är integrerade på våra sidor. Du kan känna igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller "Gilla"-knappen på vår webbplats. Du hittar en översikt över Facebook-plugins här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=sv_SE.

När du besöker vår webbplats upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin-programmet. Som ett resultat får Facebook informationen om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla" -knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller dess användning av Facebook. Du hittar mer information om detta i Facebooks integritetspolicy på:
https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation.

Om du inte vill att Facebook ska kunna tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Facebook-användarkonto, vänligen logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

Facebook-plug-ins används på grundval av artikel 6 stycke 1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en så bred synlighet som möjligt i sociala medier.

Twitter-plugin

Funktionerna i Twitter-tjänsten är integrerade på våra webbplatser. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen "Retweet" länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Dessa uppgifter överförs också till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller dess användning av Twitter. Du hittar mer information om detta i Twitters sekretesspolicy på: https://twitter.com/en/privacy.

Twitter-plugin-programmet används på grundval av artikel 6 stycke 1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en så bred synlighet som möjligt i sociala medier.

Du kan ändra dina dataskyddsinställningar på Twitter i kontoinställningarna på:
https://help.twitter.com/safety-and-security.

Google+ plugin

Våra sidor använder Google+ funktioner. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Insamling och spridning av information: Du kan publicera information över hela världen med hjälp av knappen Google+. Du och andra användare får personligt innehåll från Google och våra partners via knappen Google+. Google sparar både den information som du har gett +1 för innehåll och information om sidan som du tittade på när du klickade på +1. Din +1 kan visas som en ledtråd tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil, eller på andra platser på webbplatser och annonser på Internet.

Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google+-knappen behöver du en globalt synlig, offentlig Google-profil som måste innehålla åtminstone det namn som valts för profilen. Detta namn används i alla Googles tjänster. I vissa fall kan det här namnet också ersätta ett annat namn som du använde när du delade innehåll via ditt Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller som har annan identifierande information om dig.

Användning av den insamlade informationen: Utöver de syften som beskrivs ovan kommer den information du tillhandahåller att användas i enlighet med gällande Googles dataskyddsbestämmelser. Google kan publicera sammanfattad statistik om användarnas +1-aktiviteter eller vidarebefordra dem till användare och partners, såsom utgivare, annonsörer eller länkade webbplatser.

Pluginprogrammet för Google+ används på grundval av artikel 6. stycke 1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en så bred synlighet som möjligt i sociala medier.

XING-plugin

Vår webbplats använder funktioner i XING-nätverket. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland.

Varje gång du besöker en av våra sidor som innehåller XING-funktioner upprättas en anslutning till XING-servrar. Så vitt vi vet lagras inte personuppgifter. I synnerhet sparas inga IP-adresser eller användningsbeteende utvärderas.

XING-plugin-programmet används på grundval av artikel 6 stycke 1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en så bred synlighet som möjligt i sociala medier.

Ytterligare information om dataskydd och XING Share-knappen finns i XING:s dataskyddsdeklaration på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Lagringen av Google Analytics-cookies och användningen av detta analysverktyg baseras på artikel 6 stycke 1f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data.

Webbläsar-plugin

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; dock vill vi påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan också hindra Google från att samla in de data som genereras av kakan och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt under följande länk och installera https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in som förhindrar att dina data registreras vid framtida besök på denna webbplats: 

Du hittar mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles dataskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Orderhantering

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google och implementerar fullständigt de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

Google Analytics remarketing

Våra webbplatser använder funktionerna i Google Analytics Remarketing i kombination med funktioner för flera enheter från Google AdWords och Google DoubleClick. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denna funktion gör det möjligt att länka de målgrupper för reklam som skapats med Google Analytics Remarketing och funktionerna för flera enheter i Google AdWords och Google DoubleClick. På detta sätt kan intressebaserade, personliga reklammeddelanden som har anpassats till dig beroende på din tidigare användning och surfbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina enheter (t.ex. surfplatta eller PC).

Om du har gett ditt samtycke länkar Google din webbläsarhistorik till ditt Google-konto för detta ändamål. På detta sätt kan samma personliga reklammeddelanden visas på varje enhet som du loggar in på med ditt Google-konto.

För att stödja denna funktion samlar Google Analytics Google-autentiserade användar-ID: n, som tillfälligt är länkade till vår Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsering över flera enheter.

Du kan permanent invända mot remarketing/inriktning över flera enheter genom att inaktivera personlig annonsering i ditt Google-konto. följ den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De insamlade uppgifterna sammanfattas i ditt Google-konto uteslutande på grundval av ditt samtycke, som du kan ge till Google eller återkalla (artikel 6 stycke 1 e GDPR). När det gäller datainsamlingsprocesser som inte slås samman i ditt Google-konto (t.ex. för att du inte har ett Google-konto eller har invänt mot sammanslagningen), är insamlingen av data baserad på artikel 6 stycke 1 f GDPR. Det legitima intresset härrör från det faktum att webbplatsoperatören har ett intresse av den anonymiserade analysen av webbplatsbesökarna för reklamändamål.

Mer information och dataskyddsbestämmelser finns i Googles dataskyddsdeklaration på:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

Google AdWords och Google Conversion Tracking

Denna webbplats använder Google AdWords. AdWords är ett onlineannonseringsprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Vi använder så kallad konverteringsspårning som en del av Google AdWords. Om du klickar på en annons från Google ställs en cookie för konverteringsspårning in. Cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att personligen identifiera användare. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookie ännu inte har gått ut kan vi och Google se att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan.

Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-kunders webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av omvandlingscookien används för att generera omvandlingsstatistik för AdWords-kunder som har valt omvandlingsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på sin annons och omdirigerades till en sida med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som användare kan identifieras personligen med. 

Om du inte vill delta i spårning kan du invända mot denna användning genom att enkelt avaktivera Googles konverteringsspårnings-cookie i din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att inkluderas i omvandlingsspårningsstatistiken.

Lagringen av "konverteringscookies" och användningen av detta spårningsverktyg baseras på artikel 6 stycke 1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

Du hittar mer information om Google AdWords och Google Conversion Tracking i Googles bestämmelser om dataskydd: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies är avaktiverade kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

7. Plugins och verktyg

YouTube med utökat dataskydd

Vår webbplats använder plugins från YouTubes webbplats. Sidans operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube betyder detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på den här webbplatsen innan de tittar på videon. Överföringen av data till YouTube-partner utesluts dock inte nödvändigtvis av det utökade dataskyddsläget. På detta sätt ansluter YouTube till Google DoubleClick-nätverket oavsett om du tittar på en video.

Så snart du startar en YouTube-video på vår webbplats upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube-servern informeras vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto låter du YouTube tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube spara olika cookies på din enhet efter att du startat en video. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om besökare på vår webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök. Cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Vid behov kan ytterligare databehandlingsåtgärder utlösas efter starten av en YouTube-video, som vi inte har något inflytande över.

YouTube används i intresset av en tilltalande presentation av våra online erbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 f GDPR.

Du hittar mer information om dataskydd på YouTube i deras dataskyddsdeklaration på:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Vår webbplats använder plugins från Vimeo-videoportalen. Leverantören är Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Om du besöker någon av våra sidor utrustade med ett Vimeo-plugin-system upprättas en anslutning till Vimeo-servrarna. Vimeo-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Vimeo får också din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Vimeo eller inte har ett Vimeo-konto. Informationen registrerad av Vimeo överförs till Vimeo-servern i USA.

Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto aktiverar du Vimeo att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-konto.

Vimeo används i intresset av en tilltalande presentation av våra online erbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Mer information om hantering av användardata finns i Vimeos dataskyddsdeklaration på:
https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Denna sida använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för enhetlig visning av teckensnitt. När du ringer upp en sida laddar din webbläsare nödvändiga webbteckensnitt i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats har nåtts via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 f GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webb fonter används ett standardteckensnitt av din dator.

För mer information om Googles webbteckensnitt se https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google kartor

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps är i intresse av en tilltalande presentation av våra online erbjudanden och en enkel sökbarhet för de platser vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 f GDPR.

Du hittar mer information om hantering av användardata i Googles sekretesspolicy:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv.