Ledprotesoperation

Långt framskriden artros eller reumatiska sjukdomar leder vanligen till kroniska smärtor och påverkan på gången, något som utgör ett stort hinder i livet. Det handlar här om en förlust av livskvalitet, eftersom smärtan starkt inskränker patientens aktivitet. I dessa fall har konservativa eller operativa behandlingar som bibehåller leden inte längre tillräcklig effekt, och den naturliga leden måste ersättas av en artificiell led, en endoprotes.

Bild av en ledprotes

Modern endoprotetik

Den moderna endoprotetikens utveckling under de senaste 30 åren har möjliggjort att vi idag har tillgång till implantat som passar för varje patient.Vi väljer dem individuellt för att ersätta förstörda ledytor eller leder. Material och utformning har utvecklats så att proteserna är hållbara i årtionden.

Genom att gångförmågan återställs får våra patienter en ny livskvalitet med självständighet och livsglädje.

Utförlig och individuell rådgivning

Vi lägger särskilt värde på en utförlig och individuell rådgivning, samt planering av för- och efterbehandling i god tid, allt inom ramen för det totala behandlingsprogrammet. Vi fokuserar på en noggrann förundersökning och individuell operationsplanering för att uppnå bästa möjliga resultat. En individuell smärtbehandling som läggs upp tillsammans med våra anestesiologer och smärtterapeuter, och skonsamma operationsmetoder – om det är möjligt med så kallade minimalt invasiva ingångar – gör tidig rörlighet och belastning möjlig efter operationen.

Höftledsprotes

Höftleden hör till de mest belastade lederna. Därför drabbas den ofta av slitage (artros).

Om det inte längre är möjligt att lindra besvär med konservativa behandlingar eller ett annorlunda utformat operativt ingrepp, hjälper ersättning av den förstörda leden med en artificiell led, en så kallad endoprotes. Denna måste motsvara den aktuella patientens behov och belastningar. Eftersom en artificiell led helst ska hålla livet ut, är det individuella valet av endoprotes särskilt viktigt. Eftersom artros alltid drabbar båda ledens delar – höftledsgropen och lårbenshuvudet – måste båda ersättas.

Vilken typ av protes vi använder avgörs av hur framskriden sjukdomen är, den förväntade belastningen och patientens ålder.

Röntgenbild av en höftledsprotes
Röntgenbild av en höftledsprotes
Röntgenbild av en höftledsprotes
Röntgenbild av en höftledsprotes

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet: cirka 1 – 1,5 timmar
Klinikvistelse: vanligen 10 till 12 dagar. Under denna tid lär sig patienterna de viktigaste grunderna för efterbehandlingen.
Konvalescenstid: några veckor. För att stärka musklerna och korrigera den tidigare felaktiga gångbilden krävs sjukgymnastik. Därefter kan patienterna åter leva som vanligt och klara sin vardag utan gånghjälpmedel.
Idrott: går bra även med en ledprotes. För detta krävs individuell rådgivning för att undvika en överbelastning av den artificiella leden.

Yngre patienter

Hos yngre patienter föredrar vi att använda ytersättningsproteser, så kallade skålproteser. Med denna metod avlägsnas inte hela lårbenshuvudet, utan det förses enbart med en metallskål. Fördelen är att en stor del av benet behålls. Den långsiktiga framgången förutsätter ett friskt och stabilt lårben.

Proteser med korta skaft är också ett bra alternativ för yngre patienter, eftersom de erbjuder en större flexibilitet när ledens glidytor ska väljas. De passas direkt in i lårbenet med ett skaft av titanstål, bara 10 cm långt, och växer ihop med detta.

Äldre patienter

Om benstrukturen fortfarande är god kan även äldre patienter förses med en cementfri protes. I detta fall använder vi litet längre skaft av titanstål, som anpassas noga till benet och garanterar en säker förankring.

Om benets kvalitet på grund av osteoporos är sämre, förankras protesens skaft stabilt med ett syntetlim, så kallad bencement.

Knäledsprotes

Om knäleden – exempelvis genom artros eller reumatiska sjukdomar – har skadats så mycket att konservativa eller operativa åtgärder inte längre leder till önskad lindring, beslutar man sig ofta för en artificiell led. Vi väljer en protes för den aktuella patienten beroende på individuella förutsättningar.

När det gäller knäledsproteser skiljer man mellan en partiell protes och en fullständig ersättning av leden, en totalendoprotes (TEP). I det förstnämnda fallet ersätts bara en del av ledytan, där denna är allvarligt skadad.Oftast gäller det knäledens invändiga ledytor. Vilken typ av totalendoprotes som används beror på hur långt sjukdomen fortskridit.

Om knäledens ligamentapparat fortfarande är stabil ersätter vi i regel bara de ledytor som förstörts av nötning med en ytersättningsprotes. Detta är den bästa lösningen för att återställa knäledens rörlighet och skona friska benstrukturer.

Om nötningsprocessen redan har orsakat en betydande instabilitet i knäleden kan ledfunktionen återställas med en axelled och smärtfri, säker gång uppnås. Precis som ett gångjärn möjliggör protesen att knäet kan röras igen och stabiliserar leden avsevärt.

Röntgenbild av en knäledsprotes
Röntgenbild av en knäledsprotes
Röntgenbild av en knäledsprotes
Röntgenbild av en knäledsprotes

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet: cirka 1,5 timmar
Klinikvistelse: vanligen 12 till 14 dagar. Under denna tid lär sig patienterna de viktigaste grunderna för efterbehandlingen
Konvalescenstid: några veckor. För att stärka musklerna och korrigera den tidigare felaktiga gångbilden krävs vanligen sjukgymnastik. Därefter kan patienterna åter leva som vanligt och klara sin vardag utan gånghjälpmedel.
Idrott: går bra även med en ledprotes. För detta krävs individuell rådgivning för att undvika en överbelastning av den artificiella leden.