Reumatiska sjukdomar

Under samlingsbegreppet ”reumatism” sammanfattas olika smärtsamma sjukdomar i rörelse- och stödapparaten. I mera begränsad mening avser reumatiska sjukdomar kroniska besvär som orsakats av ledinflammationeri olika leder, så kallad inflammationsreumatism eller vad man brukar kalla ledgångsreumatism.

Till detta hör artrit, psoriasisartrit och Bechterews sjukdom. Men också inflammatoriska ledsjukdomar med annat ursprung, samt ledförslitning (artros) sorteras ofta in under rubriken reumatism.

Eftersom de flesta symptomen kan peka på andra sjukdomar, har den som drabbats ofta haft sjukdomen en längre tid innan den riktiga diagnosen ställs. Den kroniska inflammationen leder i det långa loppet till broskskador och därmed till artros.

Symptom

De första symptomen är ofta ledsmärtor på natten och på morgonen, stela leder på morgonen, ledsvullnader, trötthet och utmattning. I ett framskridet skede uppstår ofta starka smärtor och rörelseinskränkningar, samt deformerade leder, som allesammans i hög grad påverkar den drabbades vardag.

Behandling

På ett tidigt stadium består behandlingen av reumatiska sjukdomar oftast av konservativa behandlingar som sjukgymnastik, köld- och värmebehandlingar samt en kombination av läkemedels- och fysikalisk behandling. I vissa fall krävs operativa åtgärder, som avlägsnande av den inflammerade innerhinnan i leden (synovektomi), som ofta sker med en artroskopisk operation

I ett framskridet skede kan man överväga steloperation av lederoch ledproteser, som höft- och knäledsproteser Alla operationer har som mål att göra det möjligt för patienten att klara av sin vardag på ett så smärtfritt sätt som möjligt.