Neurokirurgi – sjukdomar och behandlingsmöjligheter

Som klinik med internationellt anseende erbjuder vi individuella behandlingar och vård för patienter från hela världen. Det breda diagnostiska och terapeutiska spektret inom våra specialområden neurokirurgi, ryggradskirurgi och hjärnkirurgi, samt inom ortopedi och akutkirurgi, kirurgi av de perifera nerverna, anestesi, radiologi och fysioterapi bildar ett helhetskoncept.

Neurokirurgiska sjukdomar

Under begreppet neurokirurgiska sjukdomar kan man sammanfatta alla rubbningar i det centrala och perifera nervsystemet. All smärt- och rörelsestimulering, och alla kroppens balanseringsförlopp sker genom nervsystemet.

Om det uppstår skador eller felbildningar i nervsystemet uppkommer ofta symptom som svindel, domningar, språk-, syn och rörelserubbningar vid sidan av smärtor.

På de följande sidorna ger vi dig en första överblick över olika sjukdomsbilder.

Vi behandlar bl.a. följande neurokirurgiska sjukdomar:

Neurokirurgiska behandlingar

Neurokirurgin arbetar med nervsystemets sjukdomar. Tack vare moderna behandlingsmetoder och högutvecklade instrument går det numera också att utföra operationer inom detta känsliga område på ett skonsamt sätt och utan stora snitt.

På följande sidor ger vi dig en första överblick av möjliga behandlingar. Vilken av dessa metoder som passar för dig, vilka möjligheter och risker det innebär, och vilka andra alternativ som finns, vill vi gärna diskutera med dig under ett personligt samtal.

Vi erbjuder bl.a. följande neurokirurgiska behandlingar: