Odling av diskceller

Nötningsprocessen börjar redan vid unga år. Diskarna förlorar förmågan att hålla kvar vatten i vävnaden och minskar därför i höjd. Därför kan de inte längre dämpa friktionen mellan kotorna.

Följden är diskbråck med outhärdliga smärtor eller instabilitet i ryggraden. Med hjälp av metoden med transplantation av diskceller (ADCT) kan nu för första gången diskarnas volym bibehållas och deras elasticitet återskapas genom en biologisk förnyelse av diskvävnaden.

Det betyder att vi behandlar den verkliga orsaken och inte bara de akuta symptomen. Som första klinik i världen använder vi metoden också för halsryggraden.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet: under 30 minuter
Klinikvistelse: 3 – 4 dagar
Sjukskrivning: 2 veckor
Bilkörning: efter 2 veckor
Idrott: efter 4 veckor

Behandlingsförlopp

Med lokalbedövning och styrning via en bildomvandlare (C-båge) avlägsnar vi diskvävnad från diskprotrusionen inom ramen för en perkutan nukleotomi och ett blodprov. Om ett mikrokirurgiskt ingrepp för att avlägsna ett diskbråck redan har planerats, tar vi diskvävnaden under samma operation.

I ett speciallaboratorium med högsta säkerhetsstandard isolerar experter friska celler från den avlägsnade vävnaden och låter dessa föröka sig under fastställda förutsättningar (temperatur, fuktighet, tryck, syretillförsel) i en inkubator. Under dessa förutsättningar förökar sig cellerna till miljoner.

Redan några veckor senare tillför vi under lokalbedövning de odlade cellerna till diskens kärna. Redan efter en kort tid utför dessa sedan sin naturliga stötdämpande funktion igen. Eftersom vi uteslutande använder kroppsegna celler uppstår inga allergiska bortstötningsreaktioner.

Metoden är erkänd sedan mer än 10 år och utgör del av ICPM: den internationella klassificeringen av behandlingsmetoder erkända i Tyskland.